Obecný úrad - Voznica
Obecný úrad - Voznica
Obecný úrad - Voznica
Obecný úrad - Voznica
Obecný úrad - Voznica
Obecný úrad - Voznica

POPIS PROJEKTU

Jedná sa o existujúcu samostatne stojacu budovu, ktorú tvoria 2 nadzemné podlažia. Objekt je delený hmotovo na 3 časti. Budova je pôdorysu v tvare L v základných rozmeroch 35,9 m × 12,8 m. Hlavný vstup do objektu je orientovaný na juhovýchodnú stranu. Zvislé nosné konštrukcie sú uvažované z tehál metrického formátu CDm hr. 375 mm na maltu nastavovanú. Stropné konštrukcie oceľobetónové, monolitické, doskové. V časti nad kinosálou je zastrešenie oceľovými priehradovými väzníkmi so strešnými doskami SZD 60/300. Strešný plášť je tvorený lepenkovou krytinou s tepelnoizolačnými plynosilikátovými doskami hr. 150 mm a tepelnou izoláciou hr. 50 mm. Projekt uvažuje s obnovou budovy postavenej z tehál metrického formátu CDm hr. 375 mm, kde projekt pozostáva najmä zo zateplenia fasády a strechy budovy, rekonštrukcie strechy, výmeny výplňových konštrukcií okenných otvorov a vstupných dvier, výmeny klampiarskych konštrukcií a bleskozvodu.

ZÁKLADNÉ ÚDAJE PROJEKTU

Typ projektu Významná budova
Klient/ Investor/ Objednávateľ Obec Voznica
Miesto Voznica (Žarnovica)
Rozloha 583 m2
Dátum 2015
© Copyright 2018 Aproject, tel: +421 949 466 431, mail: info@aproject.sk | vytvoril Patrik Keblušek